fbpx SLEEK

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซแว๊ก อินโนเวชั่น จำกัด ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทไว้ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของท่าน บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูล และวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เราจะจัดเก็บ รวบรวม เปิดเผย นำไปใช้ หรือประมวลผลข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะจัดเก็บ รวบรวม เปิดเผย นำไปใช้ หรือประมวลผลตามฐานทางกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนิติกรรมอื่นที่ท่านได้ทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงกรณีเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ

1.2 กรณีมีความจำเป็นที่เราจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูล เราจะติดต่อสอบถามท่าน หรือท่านอาจอนุญาตให้เราติดต่อเพื่อให้บริการหรือดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท่านได้ขอใช้บริการ

1.3 เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี้

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือสมัครบริการใด ๆ
เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
เมื่อท่านได้ตกลงรับสื่อข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาของเรา

1.4 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของเราแต่ละครั้ง ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกมายังเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นใด

1.5 ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้เราให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

2.1 ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน บุคคลที่สามารถติดต่อได้เพื่อยืนยันข้อมูล ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมของท่าน เช่น Facebook, LINE หรือ Twitter เป็นต้น และข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน

2.2 การรวบรวมและจัดเก็บในระบบของบริษัท ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน รวมถึงทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

3. การใช้งานข้อมูลของท่าน

3.1 บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1.1 เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือใช้บริการ หรือการเข้าทำสัญญากับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับบริษัท

3.1.2 เพื่อการใช้งานบัญชีของท่าน หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท

3.1.3 เพื่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก

3.1.4 เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท

3.1.5 เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

3.1.6 เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3.1.7 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

3.1.8 เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

3.1.9 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร

3.1.10 เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3.1.11 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

3.1.12 เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

3.1.13 เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น  ๆ ของบริษัท บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ

3.2 บริษัทมีการใช้งานคุกกี้* และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อวัดค่าและปรับปรุงการบริการของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะและหน้าที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท

(* คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน เช่น ภาษาที่ต้องการและการตั้งค่าอื่นๆ การจดจำดังกล่าวจะช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปง่ายยิ่งขึ้น)

3.3 บริษัทมีการใช้งาน IP Address** สำหรับการบริหารจัดการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท การช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิฟเวอร์ และการตรวจจับพฤติกรรมการทุจริตหรือสแปม

(** IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่าย)

4. บุคคลที่อาจได้รับข้อมูลของท่าน

4.1 ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทกับเพื่อน ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้ ในกรณีดังกล่าว ท่านอนุญาตให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน และท่านยอมรับว่าการใช้งานข้อมูลที่บริษัทแบ่งปัน จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ หรือกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน กรุณาอย่าใช้งานรูปแบบการแบ่งปันทางสังคมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

4.2 บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้

4.2.1 บริษัทในกลุ่ม ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นร่วมกันในอนาคต (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการของบริษัท โดยห้ามมิให้ผู้ให้บริการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมาจากผู้ใด หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับบริษัท

4.2.2 การป้องกันการทุจริต เมื่อการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริต หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของบริษัท ของผู้ใช้งาน หรือของผู้อื่น

4.2.3 วัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หากหน่วยงานรัฐบาลร้องขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัท โดยบริษัทอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เพื่อใช้ หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมาย หรือแก้ต่างเมื่อมีการร้องเรียนทางกฎหมายอื่น ๆ เกิดขึ้น

4.2.4 อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของท่าน

5.1 ท่านสามารถอัปเดต แก้ไขหรือยกเลิกการให้ความยินยอมแก่ข้อมูลของท่านที่ให้บริษัทใช้งาน รวมถึงข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทที่ [E-mail]

5.2 หากท่านเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีแนวโน้มว่าข้อมูลการใช้งานของท่านจะถูกเก็บรวบรวมคุกกี้โดยสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

5.3 หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและกิจกรรมของบริษัทอีกต่อไป ท่านอาจเลือกไม่รับอีเมลเหล่านี้ โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุในอีเมลดังกล่าว

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออกโดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด